● Enterprise G: là phiên bản Government (Chính phủ), bản này không bị telemetry, không bị track người dùng bởi Microsoft, nên độ ổn định ngang tầm Enterprise |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Ba, 5 tháng 10 2021 - - 0 Nhận xét

Classic Context Menus in Windows 11 - Khôi phục menu chuột phải về cũ trên Windows 11

Down về nhấp đôi vào file "Classic Context Menus in Windows 11" để khôi phục menu chuột phải về cũ trên Windows 11; hoặc nhấp đôi vào "Default Context Menus in Windows 11" để trở về giao diện menu chuột phải mới trên Windows 11.
-->