ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Năm, 26 tháng 3 2020 - - 0 Nhận xét

[CCBOOT 2018 0506] IMAGE Windows 10 Enterprise LTSC; Version 1809; OS Build 17763.1131

[IMAGE CCBOOT 2018 0506]
Windows 10 Enterprise LTSC; Version 1809;
OS Build 17763.1131
Here 1 |  Here 2
SHA-1: D91AAB4D25FF3A8C163C45212BEC1269231AC79C