ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 7 Nhận xét

Bộ cài từ Office 2003 → Office 2016 Nguyên GốcOffice Professional 2003
MD5: 2E738168E07793327B4889B1FE6CF5CE
SHA1: 2A556D05A5AAD6FD74E886EA10AB671ACDBDDE69
CRC32: 8D061B62
*******************************************************************
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
MD5: 316785E11F41E1791B6EF5B8F70353CD
SHA1: 0416A8B0059392FD4598149A9FA92132C1C8F82F
CRC32: B8182A41
*******************************************************************
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
MD5: 5217346C0843D69CB082AF94EF8020F9
SHA1: 537094C2233A9CBCA3AF73D73FF439AA2DD344A9
CRC32: 4D4C5906
*******************************************************************
Office 2010 Standard VL SP1
MD5: CE0078D4338CDF61C57272B09A107F47
SHA1: 47FA3AA779BC2AB58D95227B54BE581292E4A5EA
CRC32: 4F37C95B

MD5: 5500AFC5DFA89198E5FCA45838DC1CE2
SHA1: 30D18F583800709F2C5EF91051B15C08C55C9552
CRC32: B2DAD31A
*******************************************************************
Office 2010 ProPlus VL
MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7
CRC32: E621F6BC

MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171
CRC32: D20A49E0
*******************************************************************
Office ProPlus 2010 SP1 Retail
32-bit
MD5: BD8E25B66F9FEDC6FF47D069344177C7
SHA1: 6559A0C97C41C1247F27B7B8572C38694F678B5D
CRC32: F3796A04

64-bit
MD5: 3E6858AE511752B4B9103B7DFC8B47D7
SHA1: 9AC454A4DEB0456A3766A8DCC051316C6D6E1F19
CRC32: D8376137
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus VL
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
CRC32: 8D5111FC

MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
CRC32: D0807468
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus SP1 Retail
MD5: 5077CA23B4C058DBB1454EF84CAA4F49
SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
CRC32: 9AC6E461

MD5: 4C3FE8D2F55C991510C92AE82D028E5C
SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
CRC32: CD901D73
*******************************************************************
Office 2016 ProPlus VL
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
CRC32: 34944654

MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
CRC32: 2BF08C5A
*******************************************************************
Visio Pro 2016 VL
MD5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A
CRC32: 9A3DE088

MD5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
CRC32: C6AFF0D5
*******************************************************************
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
MD5: 8951424138BB26B87F07BE7052EF396A
SHA1: 5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
CRC32: 61D70FD4
*******************************************************************
Project Pro 2016 VL
MD5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93
CRC32: C9903805

MD5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
CRC32: A15E435C
*******************************************************************
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
MD5: 8A749D34FCD466614F1C9F632F44F4F7
SHA1: 608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15
CRC32: FD5A619B