ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 7 Nhận xét

Bộ cài từ Office 2003 → Office 2016 Nguyên GốcOffice Professional 2003
SHA1: 2A556D05A5AAD6FD74E886EA10AB671ACDBDDE69
*******************************************************************
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 0416A8B0059392FD4598149A9FA92132C1C8F82F
*******************************************************************
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 537094C2233A9CBCA3AF73D73FF439AA2DD344A9
*******************************************************************
Office 2010 Standard VL SP1
SHA1: 47FA3AA779BC2AB58D95227B54BE581292E4A5EA

SHA1: 30D18F583800709F2C5EF91051B15C08C55C9552
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus VL
SHA1: 0712574A4973213794E5D973D566E14DCAB9B6A4

SHA1: E84E03D6768F6FC6352DA36C08707802AEF54F64
*******************************************************************
Office 2010 SP1 ProPlus Retail
32-bit
SHA1: 6559A0C97C41C1247F27B7B8572C38694F678B5D

64-bit
SHA1: 9AC454A4DEB0456A3766A8DCC051316C6D6E1F19
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus VL
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888

SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus SP1 Retail
SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A

SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
*******************************************************************
Office 2016 ProPlus VL
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280

SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
*******************************************************************
Visio Pro 2016 VL
SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A

SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
*******************************************************************
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
SHA1: 5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
*******************************************************************
Project Pro 2016 VL
SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93

SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
*******************************************************************
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
SHA1: 608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15

-->