ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 7 Nhận xét

Bộ cài từ Office 2003 → Office 2016 Nguyên Gốc


Office Professional 2003
SHA1: 2a556d05a5aad6fd74e886ea10ab671acdbdde69
*******************************************************************
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 0416a8b0059392fd4598149a9fa92132c1c8f82f
*******************************************************************
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 537094c2233a9cbca3af73d73ff439aa2dd344a9
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus VL
SHA1: ed91713555a9c75f008697e307214ed5a99bfe91

SHA1: 145ac8cabdb33111687de6c4691688490b63ec63
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus Retail
32-bit
SHA1: 9bb52a6cdf90464347fe358ffee46ebe2bb71fd8

64-bit
SHA1: 6d59950ed7a491e27e6d496676bd012030af9695
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus VL
SHA1: 58f2759426c622f125873c06a7bb7d5ce0e1b424

SHA1: 0420c090a17480f83835e3180a2d7e2a1f092266
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus SP1 Retail
*******************************************************************
Office 2016 ProPlus VL
SHA1: ec7d740b7d22d2ebc3fc70ebc36be93eb6fae1ca

SHA1: 4be2e6aad458829c860df883f8317a28aa842a1f
*******************************************************************
Visio Pro 2016 VL
SHA1: 7803e9782f975f50e4d0b5242cca56c1eb9762c7

SHA1: 041d7b967f9ad3f22e9e7188aabe065664f4d2d8
*******************************************************************
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
*******************************************************************
Project Pro 2016 VL
SHA1: b67683ab62cb425c8f1734aa2007b4d350e98b0b

SHA1: ede18ad24c69867eccd385ee9e99bd7f68bfe546
*******************************************************************
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit

-->