ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích

   - Saturday, 13 January 2018 - - 0 Comments

Cách bỏ hai dấu mũi tên màu xanh trên Windows 10

To remove Double Blue Arrows Icon on Compressed Files and Folders in Windows 10, you have to download the ZIP archive which contains the empty icon. It will be used instead of the blue arrows icon.

Step 1: Download blank_icon.zip
(Bước 1: Download file này về, giải nén ra).

Step 2: Then move it into your C:\Windows
(Sau đó chép nó vào C:\Windows)
Step 3: Open Registry Editor (run regedit)
(Bước 3: Nhấn phím logo Windows + R và đánh regedit > sau đó OK)
Step 4: In registry editor, go to the following path:
(Bước 4: Tại bảng Registry Editor, tìm theo đường dẫn này)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer

Step 5: Create a New Subkey named Shell Icons.
Right-click on Explorer, select New > Key, then give it a name Shell Icons.
(Bước 5: Nhấp chuột phải vào Explorer > New > Key và đánh tên là Shell Icons)
Step 6: Under the Shell Icons subkey, create a new string value and name it 179.
(Bước 6: Chọn Shell Icons > nhấp chuột phải vào nó chọn New > String Value và đặt giá trị là 179)
Step 7: Double click on 179 string value. Set its value to the full path the "blank.ico" file.
"C:\Windows\blank.ico"
(Bước 7: Nhấp đôi chuột trái vào giá trị 179 vừa tạo ở Bước 6, đánh đường dẫn C:\Windows\blank.ico vào khung Value data, sau đó OK)
Step 8: When done, close registry editor. Restart your PC, you'll find blue arrows icon is removed.
(Cuối cùng, đóng bảng Registry Editor và khởi động lại máy)