ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích

   - Thursday, 20 April 2017 - - 0 Comments

Bộ cài Windows 10 Version 1703 - Update March 2017 MSDN


Windows 10 Pro + Home

MD5: 6C8BD404DD95A286B3B3EF3A90E2CB34
SHA1: 1AF7B5B5914B718C3F2F6E58907F51C36F8A03C1
CRC32: 139455C2

MD5: EFFCCFDA8A8DCF0B91BB3878702AE2D8
SHA1: CE8005A659E8DF7FE9B080352CB1C313C3E9ADCE
CRC32: 7ACC10A5
*******************************************************************
Windows 10 Enterprise

MD5: 7F31D89969DF62155716E0E4DAC7AFD5
SHA1: DE7F15A1DE19BD9507B5B5693E3F56D10F662864
CRC32: CD92439E

MD5: 0DF79911CEFF0F8B5CF4E4AEB1BD1039
SHA1: 77D5E7C91B5DBBEE410FB6C57CB944238BF7176A
CRC32: BE8E89BB
*******************************************************************
Windows 10 Education

MD5: B17A423FE652CA2156922884C2FEDADE
SHA1: 0DEC4D66434C7A2BC7BC7DFAEB3E8000FA8AE334
CRC32: E38E7EAD

MD5: E0DFF4DB4F6CC1D2C5B6B275E625A693
SHA1: FDC69E1C3E588A8B96FA9AAD8F82458522E59365
CRC32: A7631AA4
*******************************************************************
Windows 10 Home Single Language

MD5: FC8BBDF6A461927BB06FC34C4D41ACBC
SHA1: 7F83C37094B897194242F19273F0D29DC9F56458
CRC32: FAFBC54D

MD5: C10477812D9280F8546A618C9CE4778D
SHA1: 5148ADEEDE9D2BAF1DDF122F01FDBE8DD7F6466D
CRC32: 51BFA4AF